Ydelser dækket af håndværkerfradrag fra 1. januar 2016

Listen uddyber vedligeholdelsesydelser og reparation. Du kan kun få fradrag for arbejdsløn.

Arbejde på boligens ydre rammer

Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb, fx:

Nye tagsten, tagplader, tagpap og strå mv.

Udskiftning af spær

Isolering af taget

Nye tagrender/reparation

Nye afløbsrør/reparation

Afvaskning og maling af eternittag

Gangbro ved isolering

Etablering af tagkviste, hvis der er hul i forvejen (skråvindue)

Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:

Nye vinduer

Nye terrassedøre, hvor størstedelen er glas

Reparation og maling af vinduesrammer mv.

Ovenlysvinduer

Yderdøre, som primært er af glas, sidestilles med terrassedøre

Døre i franske altaner

Vindueshul laves om til et dørhul eller omvendt

Forsatsvinduer

Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx: 

Nye døre

Reparation af gamle døre

Maling af døre

Vindueshul laves om til et dørhul

Reparation, maling og isolering af ydervægge, fx:

Murerarbejde

Isolering

Malerarbejde

Hulmursisolering

Fugning

Sandblæsning m.v.

Facaderenovering

Reparation og understøbning af sokkel

Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede, fx:

Niveaufri indgang til boligen

Større badeværelse

Fjernelse af trin

Udvidelse af døre

Fornyelse eller etablering af dræn, fx:

Fornyelse og etablering af dræn

Udskiftning af opsamlingstank

Nedsivningsanlæg

Minirensningsanlæg

Rodzoneanlæg

Regnvandsfaskiner

Radonsikring, fx:

Radonudsugning

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller: 

Installation, reparation eller udskiftning af solfangere

Installation, reparation eller udskiftning af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller, hvis det er udført og betalt fra og med 2012 - dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Hvis du har lavet en aftale med Energinet.dk om pristillæg for produceret elektricitet, kan du ikke få håndværkerfradrag for arbejdslønnen til installation af dit solcelleanlæg.

Arbejde på boligens indre rammer


Reparation eller fornyelse af køkken og bad, fx:

Opsætning af køkkenelementer

Nedrivning af vægge

Murerarbejde

Malerarbejde

VVS-arbejde

Tømrer/snedkerarbejde

Installation af gulvvarme

Gulvarbejde, fx:

Afslibning af gulv

Lægning af nyt gulv (træ, linoleum, gulvtæpper, klinker mv.)

Fjernelse af gammelt gulv

Maling af gulv

Lakering

Isolering af krybekælder op mod gulv

Brandsikring, fx:

Nettilsluttede røgalarmer

Forbedre elinstallationer

HPFI-relæ opsætning

Udskiftning til branddør

Brandadskillelse mellem kælder og stue

Installation eller forbedring af ventilation, fx:

Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

Installation eller forbedring af afløbsinstallationer, fx:

Installationer omfattet af kap. 8.4 i bygningsreglementet BR10 (www.bygningsreglementet.dk)

Kloakarbejder på egen grund

Udskiftning af kloakrør

Fornyelse og etablering af dræn

Udskiftning af opsamlingstank

Nedsivningsanlæg

Minirensningsanlæg

Rodzoneanlæg

Højvandsslukkere

Reparation eller udskiftning af vandinstallationer, fx: 

Installationer omfattet af kap. 8.4 i bygningsreglementet BR10 (www.bygningsreglementet.dk)

Reparation eller fornyelse af elinstallationer, fx:

Afbrydere og stikkontakter

Bevægelsesfølere

Dagslysføler

Nye ledninger

Erstatning af stofledninger

Nye føringsveje

Indfræsning af ledninger i vægge

Opsætning af spots

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg samt biokedelanlæg, fx:

Pillefyr/biomassefyr/fastbrændselskedler: Hele anlægget inklusive rørinstallationer

Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder

Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler m.v.

Etablering af stikledning

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits, fx:

Fjernvarmeunits/stik: Der skal være tale om en samlet fjernvarmeunit. Der gives dog fradrag for udskiftning af enkeltdele, f.eks. varmtvandsbeholder eller varmeveksler.

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:

Varmepumper, der ikke kan køle

Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx: 

Radiatortermostatventiler

Vejrkompenseringsanlæg

Urstyring

Udskiftning af radiatorer

Installation af gulvvarme

Maler- og tapetserarbejder, fx:

Loft og vægge

Paneler og indfatninger

Tapetsering

Stuk - rensning mv.

Vandskuring
hjem